Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu internetowego eSermo.pl
stanowiącego własność firmy eSermo.pl Sławomir Chołuj


Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 Poz. 1204), firmy eSermo.pl Sławomir Chołuj z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wybickiego 44, NIP 6222624419, REGON 300455978, ustalił w drodze uchwały nr 1 z dnia 31 sierpnia 2015 roku niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.Część I / Definicje
1. Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:
a. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 Poz. 1204),
b. Serwis - domena internetowa o adresie eSermo.pl oraz podstrony tej domeny,
c. Usługodawca – firma „eSermo.pl Sławomir Chołuj” z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wybickiego 44, NIP 6222624419, REGON 300455978,  świadcząca usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu,
d. Usługobiorca - każda osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem Serwisu,
e. Użytkownik – Usługobiorca korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem Konta lub Konta premium,
f. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy,
g. Rejestracja użytkownika, nazwana dalej jako „Konto” – przydzielone Usługobiorcy na skutek rejestracji w Serwisie strony internetowe, zawierające informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie,
h. Rejestracja użytkownika wraz z zakupem jakiegokolwiek materiału, nazwana dalej jako „Konto premium” – Konto, którego przydzielenie uzależnione jest od wniesienia przez Użytkownika stosownej opłaty za materiał lub kurs, a którego główną funkcjonalnością jest ograniczony czasowo dostęp do Opracowań płatnych,
i. Materiał – treść w postaci rozwiązania konkretnego zadania zamieszczana przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności plik graficzny, tekstowy lub link,
j. „Kurs / szkolenie”, nazwane dalej jako: „Opracowanie” – treść w postaci rozwiązania konkretnego zadania opisanego w przeznaczonym dla konkretnej klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum podręczniku lub zeszycie ćwiczeń z określonej dziedziny nauki, a zamieszczona w Serwisie przez Usługodawcę,
k. Opracowanie płatne – Opracowanie, do którego dostęp możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem Konta premium (czyli, zwykłego konta, w którym został dokonany zakup)
l. Serwery - systemy oprogramowania obsługujące Serwis, w ramach których rejestrowane i przechowywane są Materiały Użytkownika oraz Opracowania,
m. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail),
n. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).Część II / Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa:
a. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
b. warunki świadczenia Usług,
c. rodzaje Usług i ich zakres,
d. zasady ochrony danych osobowych,
e. tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Regulamin stosuje się wyłącznie do świadczenia Usług w odniesieniu do Usługobiorców korzystających z Serwisu.
3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób niż drogą elektroniczną ani też za pośrednictwem innych stron internetowych niż Serwis.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
5. Usługobiorca wyraża zgodę na stosowanie Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi.
6. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Serwisu.Część III / Zasady świadczenia Usług i korzystania z Serwisu
1. Główną funkcjonalnością Serwisu jest udostępnianie Usługobiorcom Opracowań. Dodatkowe funkcjonalności Serwisu polegają na umożliwieniu Usługobiorcom dokonania oceny Opracowania (oznaczenie graficznym znakiem gwiazdki, od 1 do 6 gwiazdek), zamieszczenia pod Opracowaniem komentarza, polubienia Opracowania oraz jego udostępnienia, przy czym w trzech ostatnich przypadkach wykorzystywana jest funkcjonalność konta Usługobiorcy w serwisie internetowym Facebook. Użytkownicy dysponują możliwością publikacji Materiałów w ramach Konta.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niezgodność Opracowania z zamysłem autora danego podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zadania, jak również aktualnym stanem wiedzy i nauki.
3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę.
4. W czasie korzystania z Usługi Usługobiorca zobowiązany jest działać w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i ogólnie pojętą netykietą. Zachowania sprzeczne z powyższym są zabronione.
5. Z Usługi udostępnienia Opracowań płatnych korzystać mogą jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, mogą korzystać z Usługi dostępu do Opracowań płatnych wyłącznie za zgodą swoich opiekunów prawnych.
6. Z Konta może korzystać tylko jedna osoba – Użytkownik, który jest założycielem Konta. Rozumie się przez to korzystanie z nie więcej niż jednego urządzenia mobilnego i jednego komputera dziennie.
7. Użytkownik może publikować w ramach swojego Konta Materiały. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie opublikowanych przez niego Materiałów innym Usługobiorcom. Użytkownik wyraża zgodę na uzależnienie udostępnienia innym Usługobiorcom Materiałów przez niego opublikowanych od wyłącznej decyzji Usługodawcy opartej na analizie jakości Materiału, jego zgodności z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usuwania Materiałów, które uzna za sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa, naruszające dobre obyczaje lub też niezgodne z postanowieniami Regulaminu.
9. Zamieszczając Materiał Użytkownik potwierdza, że dysponuje pełnią autorskich praw majątkowych i niemajątkowych do Materiału, co uprawnia go do jego zamieszczenia w Serwisie.
10. W przypadku naruszenia praw osób trzecich na skutek działania Usługobiorcy, Usługodawca - na wezwanie uprawnionych organów - zobowiązany jest do ujawnienia i przekazania wszystkich informacji na temat osób dokonujących naruszeń.
11. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do zamieszczonych w Serwisie utworów (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku [tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.]), w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od Usługodawcy oznaczania Materiału nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na Użytkownika.
12. Usługodawca zapewnia, że autorstwo każdego opublikowanego przez Użytkownika Materiału, który następnie zostanie udostępniony innym Usługobiorcom, będzie określone poprzez wskazanie loginu tego Użytkownika.
13. Użytkownik udziela Usługodawcy na czas nieokreślony niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika na Koncie w dowolny sposób, także do celów promocyjnych i reklamowych, wraz z możliwością udzielania dalszych licencji, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiału - wytwarzanie jakąkolwiek techniką jego egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Materiał - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
14. Usługobiorcy zabrania się ingerowania w jakikolwiek sposób w treść i wygląd Serwisu.
15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który w ramach korzystania z Serwisu narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do dochodzenia wyrównania szkód, które wynikną w związku z nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę reguł określonych w niniejszym Regulaminie. Powyższe niezależne jest od mogącej zaktualizować się w takich wypadkach po stronie nieprzestrzegającego odpowiedzialności cywilnej wobec podmiotów trzecich jak i odpowiedzialności karnej.
16. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla zapewnienia stałego i niezakłócanego dostępu do Usług, jednakże z uwagi na niezależne od niego właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego nie może go zagwarantować.
17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. zawieszenia bądź wstrzymania świadczenia za pośrednictwem Serwisu wszystkich lub niektórych Usług ze względu na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub dokonania modyfikacji Serwisu,
b. przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
c. wprowadzania zmian w świadczonych Usługach oraz sposobie działania Serwisu bez podania przyczyny.
18. W sytuacji opisanej w ust. 17 pkt a) powyżej, czasowy dostęp do Opracowań płatnych, udzielony Użytkownikom posiadającym opłacone Konta premium, zostanie przedłużony o czas, w którym korzystanie z Opracowań płatnych Serwisu nie było możliwe na skutek działań, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca.
19. Celem zabezpieczenia ciągłości pracy sieci teleinformatycznej serwisu, Użytkownik korzystający z usług Usługodawcy zobowiązuje się do przestrzegania limitu korzystania z treści tj. przeglądania serwisu do maksymalnej ilości 60 stron dziennie. Przekroczenie przedmiotowego limitu przez Użytkownika może skutkować czasowym zablokowaniem konta. W przypadku wykrycia wielokrotnego złamania regulaminu abonament może zostać zablokowany całkowicie.Część IV / Rozpoczęcie korzystania z Usług
1. Niezwłocznie po wyświetleniu się strony głównej Serwisu na wyświetlaczu Usługobiorcy, Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, do którego dostęp możliwy jest przy użyciu odpowiedniego odnośnika.
2. Usługobiorca rozpoczyna korzystanie z Usługi z chwilą rozpoczęcia odbierania danych dostarczanych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu.
3. Korzystanie z Usług, o których mowa w Części V, ust. 1, pkt b) i pkt c) Regulaminu, wymaga rejestracji Usługobiorcy celem utworzenia Konta.Część V / Rodzaje Usług
1. W ramach korzystania z Serwisu Usługodawca świadczy następujące Usługi:
a. Usługi dostępu do treści Serwisu:
i. Usługę polegającą na prezentacji Opracowań umieszczonych w Serwisie, czyli udostępnianie na indywidualne żądanie Usługobiorcy Opracowań opublikowanych w ramach Serwisu poprzez ich wyświetlenie w formie przygotowanej przez Usługodawcę i przetworzonej przez system komputerowy Usługobiorcy.
b. Usługi wymagające rejestracji skutkującej utworzeniem Konta:
i. Usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikom publikowania Materiałów w ramach ich Konta, czyli opublikowanie na indywidualne żądanie Użytkownika Materiałów przez niego dostarczonych, poprzez ich rejestrację na Serwerach oraz wyświetlenie w formie przygotowanej przez Usługodawcę i przetworzonej przez system komputerowy Usługobiorcy,
ii. Usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikom oznaczania Opracowań jako „Ulubione” czyli udostępnienie na indywidualne żądanie Użytkownika, w ramach sekcji „Ulubione” jego Konta, Opracowań zamieszczonych w Serwisie,
c. Usługi wymagające rejestracji skutkującej utworzeniem Konta i dostępu do Konta premium:
i. Usługę polegającą na udzieleniu Użytkownikowi dostępu do Opracowań płatnych na określony okres czasu, czyli poprzedzone dokonaniem stosownej opłaty przez Użytkownika, udostępnienie na indywidualne jego żądanie Opracowań płatnych opublikowanych w ramach Serwisu poprzez ich wyświetlenie w określonym przedziale czasowym, w formie przygotowanej przez Usługodawcę i przetworzonej przez system komputerowy Użytkownika,
d. Usługi wymagające posiadania przez Usługobiorców konta w serwisie internetowym Facebook:
i. Usługę polegającą na umożliwieniu oceny Opracowań, czyli odnotowanie na indywidualne żądanie Usługobiorcy, zwiększenia o jeden liczbowego wskaźnika polubień danego Opracowania w serwisie internetowym Facebook (tzw. „lajk”),
ii. Usługę polegającą na umożliwieniu udostępniania Opracowań, czyli publikowanie na indywidualne żądanie Usługobiorcy danego Opracowania w serwisie internetowym Facebook,
iii. Usługę polegającą na umożliwieniu komentowania Opracowań, czyli publikowanie pod konkretnym Opracowaniem, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, tekstu przez niego zredagowanego.
2. Usługa, o której mowa w ust. 1 pkt c) powyżej jest usługą płatną. Pozostałe Usługi są darmowe.Część VI / Usługi płatne oraz płatności
1. Uzyskanie dostępu do Konta premium uzależnione jest od otrzymania stosownej opłaty przez Usługodawcę.
2. Cena dostępu do Konta premium uzależniona jest od czasu trwania tego dostępu. Cena ta określona jest wyraźnie na stronie Serwisu, na której Usługobiorca dokonuje wyboru czasu trwania dostępu do Konta premium.
3. Płatność związana udzieleniem dostępu do Konta premium może zostać dokonana dostępnymi w ramach Serwisu metodami (SMS, przelew, paysafecard). Wysłanie wiadomości SMS o błędnej treści na podany w Serwisie numer, powoduje naliczenie opłaty przez operatora bez uzyskania dostępu do Opracowań płatnych.
4. Decydując się na dokonanie płatności za pośrednictwem wiadomości SMS, Użytkownik zobowiązany jest wysłać wiadomość SMS o treści określonej na stronie Serwisu, na której dokonywany jest wybór czasu trwania dostępu do Konta premium, na numer tam wskazany. Po skutecznym dokonaniu opłaty Użytkownik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z kodem aktywacyjnym, który należy wpisać w przeznaczone do tego pole na stronie aktywacji Konta premium w Serwisie i zatwierdzić. Po poprawnym wykonaniu opisanych powyżej czynności, Użytkownikowi zostanie udzielony czasowy dostęp do Konta premium.
5. Decydując się na dokonanie płatności za pośrednictwem przelewu lub paysafecard, Użytkownik zobowiązany jest wybrać stosowną opcję na stronie wyboru opcji płatności za dostęp do Konta premium w Serwisie. Po dokonaniu wyboru Użytkownik zostanie przekierowany na stronę operatora płatności. Po dokonaniu płatności jej operator przesyła Usługodawcy stosowne potwierdzenie, którego odnotowanie przez system Usługodawcy powoduje automatyczne udzielenie Użytkownikowi czasowego dostępu do Konta premium. Orientacyjny czas udzielenia dostępu do Konta premium w przypadku wykorzystania jednego ze sposobów płatności określonych w niniejszym ustępie wynosi ok. 30 min i uzależniony jest od działania systemu informatycznego operatora płatności.
6. Rozpoczynając korzystanie z Usługi polegającej na udzieleniu Użytkownikowi dostępu do Opracowań płatnych przez określony okres czasu (dostęp do Konta premium), Użytkownik jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
7. Usługodawca informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), rozpoczęcie spełniania świadczenia za zgodą konsumenta przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, powoduje utratę prawa do odstąpienia od tej umowy.
8. Dostęp do Opracowań płatnych kończy się w momencie upływu czasu, na który uzyskano dostęp do Konta premium. Okres, na który uzyskano dostęp do Konta premium uzależniony jest od wysokości wniesionej opłaty, o której informacje dostępne są w Serwisie.
9. Wszystkie podawane w Serwisie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Każda cena podana w Serwisie jest wiążąca dla Usługobiorcy i Usługodawcy w chwili złożenia przez Usługobiorcę zamówienia dostępu do Opracowań płatnych (dostępu do Konta premium).
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do Opracowań płatnych oraz cen dostępu do Konta premium prezentowanych w Serwisie. Zmiany nie wpływają na ceny zakupionych wcześniej Usług.
11. Płatności w serwisie obsługuje operator www.przelewy24.pl należący do: DialCom24 Sp. z o.o. Adres firmy: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000zł, oraz operator www.payu.plnależący do: PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, kraąjowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.), na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresemlink.
                                
Część VII / Wymagania techniczne
1. Dla optymalnego korzystania z Usług konieczne są co najmniej:
a. urządzenie klasy PC lub inne o równoważnej charakterystyce,
b. połączenie z siecią Internet,
c. zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, w skład którego wchodzi co najmniej przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, w szczególności: Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 9.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 20.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 24.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 12.1 – w wersjach wskazanych lub wyższych – bądź inna analogiczna przeglądarka internetowa. Serwis został zoptymalizowany do rozdzielczości 1280x800,
d. włączona obsługa javascript,
e. włączoną obsługę plików Cookies.
2. Różniąca się od wskazanej w punkcie poprzednim konfiguracja urządzenia może prowadzić do braku możliwości skorzystania z Usługi w ogóle, bądź też do możliwości skorzystania z niej jedynie w niepełnym zakresie, za co Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności.Część VIII / Zagrożenia związane z korzystaniem z Usług
1. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się dla Usługobiorcy z żadnymi szczególnymi zagrożeniami wynikającymi z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, za wyjątkiem powszechnych zagrożeń, występujących przy korzystaniu z sieci Internet, dla których zminimalizowania Usługobiorca winien używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall).
2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe z jego winy i w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody powstałe w czasie korzystania z Usług.Część IX / Zakończenie korzystanie z Usług
1. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług, o których mowa w Części V ust. 1 pkt a) Regulaminu poprzez opuszczenie Serwisu.
2. Dla zakończenia korzystania z Usług, o których mowa w Części V ust. 1 pkt b) Regulaminu, konieczne jest wysłanie takiego żądania na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@esermo.pl
3. Umowa o świadczenie Usługi, o której mowa w Części V ust. 1 pkt c) jest umową na czas oznaczony równy okresowi czasu, na który wykupiono dostęp do Opracowań płatnych (dostęp do Konta premium).
4. Dla zakończenia korzystania z Usług, o których mowa w Części V ust. 1 pkt d) Regulaminu, konieczne jest cofnięcie przez Usługobiorcę polubień Opracowań w serwisie internetowym Facebook lub też usunięcie z przedmiotowego serwisu udostępnionych Opracowań.Część IX / Dane osobowe
1. W celu rejestracji w Serwisie oraz utworzenia Konta lub Konta premium, Usługobiorca zobowiązuje się do podania własnych danych osobowych w zakresie:
a. składającego się z dowolnego ciągu znaków loginu,
b. adresu e-mail,
lub też - w przypadku rejestracji za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook:
c. imienia i nazwiska przypisanych do Usługobiorcy w ramach serwisu internetowego Facebook,
d. avatara przypisanego do Usługobiorcy w ramach serwisu internetowego Facebook.
e. a także – w przypadku, o którym mowa w Części VI, ust. 4: numeru telefonu, za pomocą którego dokonana została płatność.
2. Skorzystanie z Usług, o których mowa w Części V ust. 1 pkt d) Regulaminu skutkuje przekazaniem Usługodawcy danych osobowych, o których mowa w ust. 1 pkt c) i pkt d) powyżej. Odmowa podania którejkolwiek z wymienionych danych, powoduje brak możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z Usług, o których mowa w Części V ust. 1 pkt d) Regulaminu.
3. W przypadku korzystania z Usług, o których mowa w Części V ust. 1 pkt b) i pkt c) Regulaminu, podanie danych, o których mowa w ust. 1 powyżej (pkt a) i b) lub pkt c) i d)) - a w przypadku, o którym mowa w Części VI, ust. 4 także i danych z pkt e) powyżej - jest niezbędne dla pełnej realizacji Usług. Odmowa podania którejkolwiek z wymienionych powyżej par danych, powoduje brak możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z Usług, o których mowa w Części V ust. 1 pkt b) i pkt c) Regulaminu.Część X / Ochrona danych osobowych
1. Anonimowe korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie w zakresie Usług, o których mowa w Części V ust. 1 pkt a).
2. Przekazanie Usługodawcy danych osobowych podczas rejestracji warunkującej korzystanie z Usług, o których mowa w Części V ust. 1 pkt b) i c) Regulaminu, jak również danych przekazywanych w trakcie korzystania z Usług, o których mowa w Części V ust. 1 pkt c) i d) Regulaminu, jest dobrowolne.
3. Usługodawcy zapewniają ochronę danych osobowych Usługobiorców.
4. Usługodawcy gromadzą i przetwarzają, jak również będą przetwarzać w przyszłości, dane osobowe Usługobiorców w celu świadczenia Usług oraz w celach marketingowych, na co Usługobiorca wyraża zgodę. Usługobiorca wyraża również zgodę na otrzymywanie od podmiotów przetwarzających jego dane osobowe przekazów o charakterze marketingowym (wiadomości e-mail, wiadomości SMS, wiadomości w serwisie Facebook) za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego.
5. Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone osobie trzeciej, również w celu realizacji kampanii e-mail marketingowych, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
a. Dane osobowe mogą być udostępniane w celach marketingowych oraz w celach realizacji wysyłek informacji handlowych drogą elektroniczną w szczególności firmie click apps Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul Szlak 77/222, 31-153, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000498688 oraz firmie edrone Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 77 / 220, 31-153 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000537197, NIP: 676-248-20-64, REGON: 360228388, a podmioty wskazane uprawnione są do dalszego udostępniania dane osobowych Usługobiorcy w wyżej wymienionych celach swoim Partnerom handlowym, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
6. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu w dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Usługodawców lub osoby trzecie. Usługobiorca może również żądać poprawiania swoich danych lub też ich usunięcia.
7. Realizacja uprawnienia określonego w Części X, pkt 6 następuje poprzez wysłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej kontakt@esermo.pl
8. Danymi osobowymi, które podlegają przetwarzaniu i gromadzeniu przez Usługodawców, są również informacje zapisywane w plikach cookie, a także numer IP Usługobiorcy. Usługobiorca wyraża zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie.Część XI / Pliki cookies
1. Usługodawcy używają plików cookies dla celów identyfikacji Usługobiorców.
2. Pliki cookies instalowane są w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy przez system teleinformatyczny Usługodawców i mogą być odczytywane wyłącznie przez ten system.
3. Usługobiorca wyraża zgodę na instalowanie w jego systemie teleinformatycznym plików cookies przez system teleinformatyczny Usługodawców oraz ich odczytywanie przez ten ostatni.
4. Wyłączenie obsługi plików cookies nie blokuje możliwości korzystania z Witryny, jednakże może powodować pewne w tym utrudnienia.Część XII / Postępowanie reklamacyjne
1. Każdy może zgłaszać reklamacje dotyczące świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu, jak również reklamacje dotyczące transakcji płatniczych, o których mowa w Regulaminie.
2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@esermo.pl.
3. W reklamacji należy zawrzeć: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie osoby składającej reklamację, przedmiot reklamacji, zakres poniesionej szkody oraz sposób oczekiwanej reakcji.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje zawierające pełne dane, o których mowa w ust. 3 powyżej.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie tożsamej z formą reklamacji.
6. Brak satysfakcjonującego rozpatrzenia reklamacji aktualizuje możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.Część XIII / Postanowienia końcowe
1. Regulamin stosuje się odpowiednio do korzystania z Usług za pomocą dowolnych urządzeń innych niż określone w Części VII Regulaminu, z wykorzystaniem oprogramowania innego niż określone w Części VII Regulaminu, jak również przy wykorzystaniu innych sieci niż określone w Części VII Regulaminu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania - w zakresie dopuszczalnym przez przepisy obowiązującego prawa - zmian i modyfikacji Regulaminu z istotnych przyczyn wynikających z merytorycznych, technicznych lub prawnych aspektów funkcjonowania Serwisu.
3. Usługi świadczone są zgodnie z treścią Regulaminu obowiązującego w chwili rozpoczęcia ich świadczenia.
4. Wszelkie zmiany w Regulaminie stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia w Serwisie, o ile nie zastrzeżono inaczej.
5. Po ukazaniu się w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Usługobiorca powinien niezwłocznie zapoznać się jego treścią. Rozpoczęcie korzystania z Usług po opublikowaniu przedmiotowych informacji stanowi ze strony Usługobiorcy akceptację nowej treści Regulaminu w całości.
6. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis, podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody Usługodawcy.
7. Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Usługodawcę do odmowy lub zaprzestania świadczenia Usług na rzecz podmiotu naruszającego, jak również osób działających w jego imieniu i na jego rzecz.
8. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści zadań i ich rozwiązania są przedmiotem prawa autorskiego i jako takie podlegają ochronie, a ich utrwalanie, kopiowanie, przekazywanie, powielanie oraz wykorzystywanie bez zgody administratora jest zabronione i spełnia znamiona kradzieży własności intelektualnej w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 marca 2019 roku i obowiązuje do jego odwołania lub zmiany.
 

Witamy w eSermo.pl

Witam na portalu eSermo.pl ! 

Znajdziesz tu najlepsze materiały do nauki j. angielskiego w Polsce 


Przygody Huhusia i Dziobaka – to dwa „łobuzy”, które w zabawny sposób nauczą Twoje dziecko mówić pełnymi zdaniami w j. angielskim. Świetna zabawa dla dzieci i rodziców.  Tematyczne filmiki przeprowadzą ciebie i twoje dziecko krok po kroku przez każde ćwiczenie. (LINK)Angielski dla dorosłych – to wesołe zajęcia dla starszych, którzy chcą opanować codzienny angielski w miłej atmosferze. Nauka języka w starszym wieku, stymuluje mózg i poprawia pamięć a radosna atmosfera motywuje do nauki 😊 (LINK)
Sprawdzian po 8 klasie i Matura! – możesz tutaj pobrać wszystkie lekcje w których uczę „trików” potrzebnych do zdania na 100%  sprawdzianu po 8 klasie, oraz matury podstawowej i rozszerzonej.
 
BESTSELLER !!
– 5 wypracowań, których opanowanie, gwarantuje zdanie części pisemnej matury lub sprawdzianu po 8 klasie! (LINK)


 

Opinie moich klientów

Kamila Boroch

Długo by pisać😁, ale tak w skrócie to: zdecydowanie najlepsze zajęcia z języka angielskiego w jakich brałam udział, bez drogich podręczników i szkolnego toku nauczania. Prowadzący zawsze wprowadzał wesołą i luźną atmosferę, zagadnienia i regułki przedstawiał w formie skojarzeń i rymów z humorem, dzięki czemu nadal po 2 latach od matury doskonale je pamiętam 😁

Marcin Sobierajski

"Zajęcia u Sławka to najlepsze co mi się przydarzyło. Wcześniejsi szkolni nauczyciele uczyli mnie tylko słówek a parowały one z mojej głowy szybciej niż para w czajniku 🙂 a złożenie zdania lub mówienie było masakrą. Na szczęście trafił mi się Sławomir (trzeba przyznać, że to Imię jest teraz na czasie 😁), przebojem poruszył mnie do działania, serio pierwsze zajęcia i już zacząłem mówić jakieś konkretne zdania po angielsku. A jego dewiza to humor i dobra zabawa także o nudę nie musicie się martwić. Serdecznie polecam, jak nie spróbujecie to się nie dowiecie a WARTO!!!"

Paulina Nowak

Pan Sławek to najlepszy Nauczyciel języka angielskiego jakiego znam! Lekcje odbywały się w przyjemnej atmosferze, na wesoło, materiał był przeprowadzany dokładnie i w taki sposób, że na długo pozostawał w pamięci. Dzięki niemu bardzo dobrze zdałam maturę z tego języka i wybrałam się na studia z filologii angielskiej 🙂 Gratuluję takiego sukcesu! 😊😊

Kinga Franka

"Najlepszy nauczyciel angielskiego pod słońcem, dzięki niemu odważyłam się na zwiedzanie świata, nie boje się zagadać i poznawać innych ludzi, a jeżeli chodzi o maturę to był to najprzyjemniejszy egzamin, na który poszłam bez większego stresu, użycie historyjek z lekcji pozwoliło rozbawić komisję, wybrnąć z każdej sytuacji i zdać egzamin na 100 % polecam gorąco każdemu handsome Slawka😊😁"

Ewelina Poczta

"Z całego serca polecam zajęcia z Panem Sławkiem, zawsze miła i wesoła atmosfera, sposób nauczania nigdy nie był nudny, a czasem wręcz humorystyczny, wszystko na plus! :D "

Bartek Cieloch

"Każde zajęcia z języka angielskiego u Pana Sławka odbywały się w przyjaznej atmosferze i oprócz tego, że dzięki tym zajęcia do matury podchodziłem bez stresu, zdając ją na 90% , zdobyłem dużą swobodę posługiwania się językiem. Bardzo polecam!!!"

Kamila Ratuszna

Najlepsze zajęcia z języka angielskiego! Pan Sławek nie dość ze nauczył mnie w 2 lata do matury rozszerzonej od poziomu zero- to jeszcze zrobił to w taki sposób, ze nauka sprawiała czystą przyjemność a język angielski stał sie moja pasja 🙂

Ilona Spaleniak

"Do Sławka trafiłam 2 lata przed maturą, jedyne co potrafiłam powiedzieć to: „my name is Ilona”. Po 2 latach nauki, zdałam maturę na ponad 70% a ustną aż na 90%! Nauka ze Sławkiem, to nie ta sama nudna nauka która prezentowana jest w szkołach. Do dzisiejszego dnia pamiętam większość słówek i dialogów poruszanych na zajęciach a to tylko dlatego, że są wykorzystywane metody niespotykane u innych nauczycieli- nauka przez zabawę, przez muzykę, przez rymowanki 🙂 Same lekcje przebiegają w luźnej i miłej atmosferze, a sam korepetytor to najsympatyczniejszy nauczyciel jakiego znam, który dokona wszelkich starań, aby nawet najbardziej oporne na ten język osoby polubiły go a przede wszystkim nauczyły 🙂"

Patryk Molka

"Zajęcia były świetnie prowadzone w koleżeńskiej atmosferze dużo się z nich nauczyłem z chęcią bym jeszcze wrócił. Serdecznie polecam😊💪

Ola Matłoka

"Świetny nauczyciel. Stosuję nietypowe kreatywne metody nauki, w dodatku do każdego ucznia podchodzi indywidualnie wedle jego potrzeb. Matura po jego zajęciach staje się banalna i przewidywalna. Serdecznie polecam."

Sara Wewiór

Zajęcia zawsze odbywały się w przyjaznej atmosferze, a dzięki wierszykom oraz niekonwencjonalnym formom nauczania zapamiętałam wiele wyrażeń, które zachwyciły egzaminujących na maturze a ja pamiętam je do dzisiaj !

Marta Franka

"Lekcje z Panem Sławkiem to czysta przyjemność ! Układa takie rymowanki, że słówka same wchodzą do głowy. Potrafi w jak najprostszy sposób wszystko wytłumaczyć i przekazać. Z nim angielski po prostu staje się łatwy !"

Patrycja Szczesiak

Sławek to nauczyciel z powołania, który swoją energią zaraża innych, dzięki czemu aż chce się uczęszczać na jego zajęcia. Sposób przekazywania omawianego tematu, słów trafia bardzo i zostaje zapamiętany, po powrocie do domu raczej już nie trzeba zaglądać, aby powtórzyć dany materiał. Atrakcyjnością zajęć jest to, że przez ciekawy sposób przekazuje daną wiedzę np. Gra na gitarze lub organach. Przez to uczniowie chętnie do niego wracają. Sławek przygotowywał mnie do matury, z czego jestem bardzo zadowolona i z czystym sumieniem mogę go polecić. Uważam, że w dzisiejszych czasach brakuje takich nauczycieli z innowacyjnymi pomysłami, którzy potrafią uatrakcyjnić zajęcia, tak żeby uczniowie nie patrzyli tylko w książkę i tablice, tylko czerpali z tego zarówno wiedzę, która jest połączona ze śmiechem i dobrą zabawą- taki właśnie jest Sławek 🙂😊👍

Martyna Hadała

"Zajęcia z j. angielskiego pamiętam bardzo dobrze. Zajęcia były prowadzone w miłej, luźnej atmosferze. Z j. angielskiego wyniosłam bardzo dużo nowych słówek, których żaden nauczyciel w szkole średniej ich nie używał, a czasami nawet nie znał. 🙂. Z zajęć z j. angielskiego wychodziłam zadowolona i uśmiechnięta. Zawsze nie mogłam doczekać się kolejnych zajęć, a idąc na maturę byłam spokojna ze na pewno ja zdam 🙂"

Angelika Kulas

„7 miesięcy u Sławka i 80% z matury (wcześniej nie umiałam nawet jednego zdania powiedzieć !!!) Dzięki Jego zajęciom rozwinęłam swoje skrzydła językowe oraz poznałam wielu ciekawych i wartościowych ludzi. Sławek nakłada nacisk na rozmowy w j. angielskim w bardzo zabawny sposób !! :D We wakacje poznałam ludzi z zagranicy i dzięki rozmówką u Sławka, nawiązałam z nimi świetny kontakt a ostatnio nawet dostałam zaproszenie na zagraniczny ślub. Na studiach wywarłam wrażenie na wykładowczyni słownictwem nauczanym u „super sexy handsome Sławek”. Szkoda, że nie wiedziałam o Jego metodach wcześniej, miałabym dużo łatwiej w szkole a na wakacjach z rodzicami nie bałabym się mówić po angielsku.”

Piotr Grygiel

"Relacja nauczyciel-uczeń bardzo fajna, zajęcia prowadzone w sposób przyjacielski, tematyka do ustalenia nie narzucana z góry, bardzo fajna opcja możliwości wrócenia do zajęć ( na Youtube). Wszystkie czasy tłumaczone prosto/ łatwo do zrozumienia."

Ola Kupczyk

Zajęcia w miłej i często zabawnej atmosferze. Ciekawy program nauczania, który skutkuje zaskakująco dobrymi wynikami w krótkim czasie:)

Beata Łęcka

"Przygotowanie do matury tylko ze Sławkiem! Indywidualne podejście, ćwiczenia bezpośrednio pod egzamin oraz dużo konwersacji. Duża dawka śmiechu i zero stresu. Polecam!"

Weronika Swędrowska

Dzięki tym zajęciom poznałam prawdziwy angielski. Niepowtarzalna atmosfera oraz cenna wiedza wykorzystana na egzaminach jak i w praktyce! 😉

Krzysztof Rosa

Gdy 3 lata temu, przyszedłem na pierwszą lekcję angielskiego do Sławka myślałem, że będzie to kolejny kurs, na który będę chodził miesiąc i znowu poczuje się jak na angielskim w szkole średniej. Jednak rzeczywistość okazała się inna. Po 3 pierwszych lekcjach wiedziałem, jak budować podstawowe pytania i jak odpowiadać. Teraz płynnie porozumiewam się w pracy zawodowej w języku angielskim. A moja najmłodsza córka uwielbia jego lekcje dla najmłodszych: przygody „Huhusia i Dziobaka” na portalu eSermo.pl. Polecam !

Ksiądz Kazimierz Brdęk

„Choć jestem już po siedemdziesiątce, to chcę zachować wciąż młodego ducha. Jednym ze sposobów jest udział w lekcjach angielskiego, które prowadzi p. Sławek. Warto spróbować, bo lekcje są naprawdę pełne życia, humoru i postęp w angielskim widać z lekcji na lekcję. See you! /do zobaczenia/.”

Oliwia Guździoł

"Nie trafiła się jeszcze lekcja angielskiego z panem, na której niczego bym się nie nauczyła. Moje oceny z angielskiego przed pójściem na korepetycje do pana podniosły się z dostatecznych i dobrych na celujące! Na lekcjach w szkole głównie siedzę i rozwiązuje krzyżówki, przez to że Pan zdąży mi wszystko wytłumaczyć przed lekcją na której będę przerabiać dane zagadnienie. Oprócz dobrych ocen z angielskiego miałam okazję przetestować moją znajomość angielskiego w praktyce podczas pobytu w Szkocji na wakacjach i jak się okazało byłam w stanie dogadać się z wszystkimi bez problemi, gdzie te 4/5 lat temu bałam się odezwać w języku angielskim na proste pytania na lekcji angielskiego w szkole 😊"

Natalia Kaczocha

"Dzięki Sławkowi mój angielski bardzo się poprawił. Udało mi się przełamać barierę, nauczyłam się mówić i z szarego, cichego robaczka zmieniłam się w osobę pewną swoich umiejętności. Maturę zdałam bardzo dobrze, a na studiach dostałam się do grupy z najwyższym poziomem językowym. Zajęcia są prowadzone w ciekawy sposób, nigdy nie jest nudno, a czas szybko upływa w bardzo miłej atmosferze, polecam!"

Jerzy Maciejewski

"Lekcje u p. Sławka są bardzo ciekawe, można się wiele nauczyć. Zajęcia wyglądają zupełnie inaczej niż tradycyjna lekcja w szkole. Nauka oparta jest głównie na rozmowie. Innowacyjne metody wykorzystywane na zajęciach pomagają dużo lepiej zapamiętać słówka i gramatykę. Czas na nauce spędza się tu z przyjemnością."

Mateusz Kupczyk

"Zajęcia wspominam super, forma ich prowadzenia była zdecydowanie najlepsza z jaką się w życiu spotkałem, najlepszym potwierdzeniem efektów tych zajęć są wyniki z matury, nie tylko mojej, ale całej grupy, pozdrawiam 😀"

Leszek Chwiołka

„Czyś jest młody, czy też wcześniej urodzony tutaj zrozumiesz, żeby nauczyć się angielskiego, każdy jest stworzony. Tu oprócz nauki naszego „Ticzera” czeka cię zabawa i świetna atmosfera!”

Kuba Kamzol

"Jasne z przyjemnością napiszę: "Przed moją maturą chodziłem do Sławka na kurs przygotowawczy do matury z języka angielskiego - uczyliśmy się budowania form pisemnych, ale przede wszystkim przygotowywaliśmy się mówić po angielsku na temat zagadnień wymaganych na maturze ustnej. Zajęcia wspominam bardzo pozytywnie, ze względu na luźny i humorystyczny sposób prowadzenia zajęć, a jednocześnie wysoki poziom nauczania i maksymalne wykorzystanie czasu lekcji" pozdrawiam i powodzenia w tworzeniu portalu 😉"

Dominik Gulis

"Lekcje z Panem Sławkiem wspominam bardzo dobrze. Pan Sławek ma jedną z najważniejszych cech jaką powinien posiadać nauczyciel - jest praktykiem i kocha to co robi dzięki temu jego wiedza jest bardzo obszerna, co sprawia że potrafi "zarazić" swoich uczniów ciekawością i determinacją do poznania języka a to z kolei bardzo ułatwia w solidnym przygotowaniu do matury."

Karol Smółka

"Ze Sławkiem uczę się od roku. Żaden nauczyciel nie umiał sprawić, żebym tak łatwo pojmował angielski jak on. Jego niekonwencjonalne sposoby nauczania, sprawiają że potrafi uczyć języka w ekspresowym tempie. Bardzo rzetelny nauczyciel, oddany całym sercem w swoją pasję. Prawdziwy nauczyciel z powołaniem."

Przemek Kaczocha

"Świetna atmosfera, super prowadzący, dużo gadania - matura to żaden problem."

Kamil Garstka

"Najlepszy nauczyciel w Polsce! Wiedzę którą uzyskałem u niego dała mi naprawdę bardzo dużo, przekazał mi ja w zabawny sposób nigdy się nie nudziłem."

Anna Franka

"Od zawsze miałam problem z mówieniem po angielsku, zawsze gdy miałam powiedzieć chociaż jedno zdanie miałam blokadę wewnętrzną i nie potrafiłam wydusić z siebie ani jednego słowa. W klasie maturalnej postawiłam, że należy coś z tym zrobić bo matura z angielskiego sama się nie zda, wtedy też koledzy z klasy którzy brylowali na zajęciach z angielskiego polecili mi super anglistę jakim jest Sławek, bo to właśnie zajęcia z nim sprawiły, że nie mieli problemu w szkole z językiem angielskim. Udając się na pierwsze zajęcia nie wiedziałam czego się spodziewać, bo niestety ale wcześniej uczęszczałam gdzieś indziej na dodatkowy angielski i nic z niego nie wynosiłam, oprócz opinii od prowadzącej, że ewidentnie mam problem z mówieniem po angielsku. Na pierwszych zajęciach u Sławka przekonałam się, że to był najlepszy wybór. Z łatwością wchodziło mi nowe słownictwo do głowy, już po pierwszych zajęciach przekonałam się że mówienie po angielsku nie jest takie straszne. Zajęcia były prowadzone bardzo profesjonalnie i panowała na nich niezwykle miła atmosfera, zawsze było dużo śmiechu, a nieoczywiste słówka i zwroty których uczył nas Sławek by wzbogacić nasze słownictwo wchodziły same do głowy. Sławek sprawił, że zaczęłam mówić i pisać po angielsku bez problemu, był nauczycielem ale również wspierał mentalnie, zaczęłam wierzyć że potrafię i z niecierpliwością oczekiwałam na kolejne zajęcia. Matura pisemna z angielskiego nie stanowiła dla mnie żadnego problemu, na ustnym angielskim zjadł mnie stres, weszłam do sali i dostałam z nerwów takiej blokady, że nie umiałam powiedzieć jak mam na imię, Pani z komisji w końcu powiedziała mi, że zostało mi kilka minut do końca, uspokoiłam się przypomniałam sobie wszystkie rady Sławka i w kilka minut odpowiedziałam na wszystkie pytania i zdałam świetnie maturę ustną, wiem że bez Sławka nie skończyło by się to tak dobrze. Dzisiaj mam 24 lata, skończyłam studia i pracuję w zawodzie, a w mojej głowie nadal są wyrażenia i słownictwo którego na zajęciach nauczył mnie Sławek, do dzisiaj gdy słyszę że ktoś ma problem z angielskim to polecam bez chwili zastanowienia zajęcia u Sławka chociaż minęło już 6 lat i sama chcę jeszcze wrócić na zajęcia do Sławka by porozmawiać po angielsku i odświeżyć sobie wiedzę."

Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach z portalu "eSermo.pl" oraz DARMOWE LEKCJE j. angielskiego - wpisz tutaj swój e-mail: